برگزاری پیش آزمون در مدارس متوسطه اول
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
05 و 38 دقیقه

به منظور بررسی کارایی طرح داناب و نیز دریافت بازخورد برای برنامه ربزی مناسب در دوره های آتی، تعداد 20 سوال طراحی و تحت عنوان پیش آزمون قبل از شروع آموزشها در مدارس و پس آزمون بعد از انجام آمورش ها در مدارس برگزار و نتایج آن برای بررسی و تحلیل در اختیار شرکت مهندسین مشاور سنگاب زاگرس قرار می گیرد. در این راستا، با همکاری دبیران محترم علوم تجربی استان، پیش آزمون در مدارس منتخب برگزار و نتایج آن از طریق ادارت امور آب و ادارت آموزش و پرورش دریافت شد.