ایجاد گروه اطلاع رساتی داناب
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
05 و 17 دقیقه

به منظور ارتباط نزدیک، اطلاع رسانی سریع و امکان اشتراک مطالب علمی و فنی مرتبط با اجرای طرح، یک گروه اطلاع رسانی در فضای مجازی با عضویت نمایندگان ادارت آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان مرتبط ایجاد شد تا بتوان از این طریق فعالیتها و تجارب مربوط به رسالت و اهداف طرح را به نحو پهتر و سریعتری پیگیری نمود.