معرفی نماینده اداره کل آموزش و پرورش فارس در طرح داناب
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
04 و 40 دقیقه

پس از امضا و نبادل تفاهم نامه همکاری، معاونت آموزش متوسطه به عنوان متولی اصلی اجرای طرح معرفی و جناب آقای علوی ریاست محترم اداره تکنولوژی های آموزشی به عنوان نماینده تام الختیار اداره کل آموزش و پرورش به شرکت سهامی آب منطقه ای فارس معرفی شدند.