آثار ارسالی دانش آموزان استهبان مرحله سوم
ارسال شده در تاریخ
1397/05/23
- ساعت
02 و 15 دقیقه

18: 03 : 1397

 

 

دانش آموزان استهبانی برای سومین بار آثار خود را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.