آثار ارسالی دانش آموزان خرامه برای سومین بار
ارسال شده در تاریخ
1397/05/23
- ساعت
02 و 12 دقیقه

15 : 03 : 1397

 

دانش آموزان خرامه سومین سری از آثار خود را نیز ارسال کردند.