مرحله دوم آثار ارسالی دانش آموزان استهبان
ارسال شده در تاریخ
1397/05/23
- ساعت
01 و 58 دقیقه

05 : 03 : 1397

 

 

دانش آموزان استهبانی برای بار دوم آثار خود را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.