نمایش نمادین دانش آموزان سرچاهان
ارسال شده در تاریخ
1397/04/05
- ساعت
04 و 28 دقیقه

09.00  ::  1397.02.20

 
 
دانش آموزان مدرسه میلاد زهرا سرچهان در جلسه داناب در یک نمایش نمادین خشکسالی را در سال های آینده به تصویر کشیدند. همچنین در این جلسه برخی از دانش
 
آموزان بعنوان ناجی آب معرفی شدند.