آثار ارسالی دانش آموزان پروین اعتصامی خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/04/03
- ساعت
04 و 48 دقیقه

10.00  ::  1397.02.17

 
 
دانش آموزان پروین اعتصامی شهرستان خرامه آثار خود را در رابطه با آب در راستای طرح داناب ارائه کردند
.