روزنامه دیواری دانش آموزان خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/04/03
- ساعت
04 و 23 دقیقه

10.00  ::  1397.02.17

 
 
دانش آموزان مدرسه اندیشه در خرامه در اقدامی دیگر روزنامه دیواری در رابطه با آب تهیه نمودند.