ابتکار دبیر سپیدانی در جمع آوری زباله
ارسال شده در تاریخ
1397/03/09
- ساعت
01 و 02 دقیقه

10.00  ::  1397.02.13

 
 
جمع آوری زباله های رها شده در محیط. همراه با بحث و تبادل نظر درباره اهمیت صرفه جویی و مصرف بهینه آب در کشاورزی
تشکر فراوان از سرکار خانم فزونی سرگروه محترم سپیدان