حضور کارگاه آموزشی داناب در خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
06 و 01 دقیقه

10.30   ::  1397.02.04

کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب )
 
دبیرستان شهید کریم زارع -سلطانشهر - شهرستان خرامه
 
رابط طرح داناب : خانم سمیه رنجبر 
 
سرگروه : جناب آقای مختار زارع