ادامه روند برگزاری پیش آزمون <<خرامه>>
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
06 و 01 دقیقه

10.30   ::  1397.02.04

 
برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب خرامه
 
سرگروه محترم: جناب آقای مختار زارع
 
با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس خرامه