شهرستان زرین دشت پیش آزمون را برگزار کرد.
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
05 و 57 دقیقه

10.30   ::  1397.02.04

 
 
برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه زرین دشت آموزشگاه امام خمینی زرین دشت
 
 
سرگروه محترم: جناب آقای رضا میرشکالی
 
 
با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه زرین دشت