جمع آوری زباله های تجدید ناپذیر .طرح داناب)
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
04 و 10 دقیقه

11.00   ::  1397.02.03

 
 
اجرای طرح داناب و جمع آوری زباله های تجدید ناپذیر دردبیرستان رسالت کمجان شهرستان خرامه
 
مدیر مدرسه و رابط داناب :سرکارخانم حمیده کشاورز 
 
سرگروه و رابط شهرستان خرامه : جناب آقای مختار زارع