کارگاه داناب ویژه معلمین ناحیه 3 شیراز
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
04 و 40 دقیقه

10.10   ::  1397.02.03

برگزاری کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) ویژه معلمین ناحیه 3 شیراز به کوشش سرگروه های محترم ناحیه 3 شیراز جناب آقای حسن شمس و

سرکار خانوم فاطمه خبیری امجام شد.