شهرستان نورآباد ممسنی همگام با طرح داناب
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
03 و 58 دقیقه

10.30   ::  1397.01.29

 

در ادامه برگزاری پیش آزمون طرح داناب شهرستان ممسنی با همکاری سرگوه محترم جناب آقای عبدالرضا خسروانی و با حضور مسئولین و معلمین مدارس نورآباد ممسنی

این طرح را در مدارس این شهرستان به مرحله اجرا گذاشت.