برگزاری مرحله پیش آزمون داناب :: زرین دشت
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
03 و 12 دقیقه

10.00   ::  1397.01.28

شهرستان زرین دشت با همکاری جناب آقای رضا میرشکاری سرگروه محترم تجربی و همچنین با حضور مسئولین و معلمین آموزشگاه امیرکبیر اقدام به برگزاری مرحله پش آزمون طرح داناب را نمودند.