کاهش مصرف آب با استفاده از پرلاتور
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
01 و 49 دقیقه

10.00   ::  1397.01.25

 

استفاده از پرلاتور ضمن یکنواخت نمودن جریان آب، ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.
بحران آب جدی است، آن را جدی بگیریم
سازگاری با کم آبی