لزوم تدوین الگوی کشت کشوری و نظارت بر آن...
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
01 و 02 دقیقه

10.00   ::  1397.01.22

 

 لزوم تدوین الگوی کشت کشوری و نظارت بر آن...

 متاسفانه به دلیل عدم تدوین الگوی کشت،هم اکنون در 17 استان کشور نسبت به کشت برنج که یکی از پر مصرف ترین محصول در  زمینه #آب میباشد اقدام میشود، از جمله استان فارس که با بحران  شدید کم آبی مواجه میباشد.

 مازندران به تنهایی برای تامین برنج کشور کافی است، چرا که میزان تولید داخلی برنج حدود 2/2 میلیون تن در سال و واردات برنج هم سالیانه حدود 1 میلیون تن است یعنی در کل حدود 3/2 میلیون تن برنج در سال، لازم به ذکر است واردات برنج به اندازه ای بود که برنج داخلی روی دست کشاورز ماند!! پس چه دلیلی  دارد که در استان های دیگر برنج تولید شود با این  آبی که مصرف میکند؟؟!!
ناگفته نماند مصرف برنج هر نفر در سال 37 کیلو میباشد که با احتساب 80 میلیون جمعیت یعنی 2/96 میلیون تن در سال که باز هم کمتر از میزان برنجی است که در کشور است!!!!