مناسبت ورویدادها
10.00  ::  1397.02.19       دانش آموزان مدارس زرقان آثار خود را در رابطه با بحران آب در قالب نقاشی ارائه نمودند.
10.00  ::  1397.02.19     دانش آموزان شهزستان زرقان با ارائه روزنامه دیواری در طرح داناب شرکت کردند.
10.00  ::  1397.02.18       تهیه روزنامه دیواری توسط یکی از دانش آموزان شهرستان ارژن
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان یکی از مدارس ارژن مدرسه خود را با شعارهایی در رابطه با آب مزین کردند. 
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان ارژنی در اقدامی جالب در راستای طرح داناب دست به اجرای تئاتر در کلاس درس زدند. 
10.00  ::  1397.02.17       روزنامه دیواری دانش آموزان مدرسه شهید سید مرتضی حسینی شهرستان خرامه در رابطه با بحران آب 
10.00  ::  1397.02.17       دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی خرامه همچنین اقدام به تهیه روزنامه دیواری در رابطه با آب نمودند.
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان پروین اعتصامی شهرستان خرامه آثار خود را در رابطه با آب در راستای طرح داناب ارائه کردند .
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان مدرسه اندیشه در خرامه در اقدامی دیگر روزنامه دیواری در رابطه با آب تهیه نمودند. 
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان مدرسه شبانه روزی اندیشه برای برگزاری جلسه داناب اقدام به تهیه کاردستی در رایطه با بحران آب نمودند.