مناسبت ورویدادها
09.00  ::  1397.02.20     دانش آموزان مدرسه میلاد زهرا سرچهان در جلسه داناب در یک نمایش نمادین خشکسالی را در سال های آینده به تصویر کشیدند. همچنین در این جلسه برخی از دانش   آموزان بعنوان ناجی آب معرفی شدند.    
10.00  ::  1397.02.19       دانش آموزان مدارس زرقان آثار خود را در رابطه با بحران آب در قالب نقاشی ارائه نمودند.
10.00  ::  1397.02.19     دانش آموزان شهزستان زرقان با ارائه روزنامه دیواری در طرح داناب شرکت کردند.
10.00  ::  1397.02.18       تهیه روزنامه دیواری توسط یکی از دانش آموزان شهرستان ارژن
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان یکی از مدارس ارژن مدرسه خود را با شعارهایی در رابطه با آب مزین کردند. 
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان ارژنی در اقدامی جالب در راستای طرح داناب دست به اجرای تئاتر در کلاس درس زدند. 
10.00  ::  1397.02.17       روزنامه دیواری دانش آموزان مدرسه شهید سید مرتضی حسینی شهرستان خرامه در رابطه با بحران آب 
10.00  ::  1397.02.17       دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی خرامه همچنین اقدام به تهیه روزنامه دیواری در رابطه با آب نمودند.
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان پروین اعتصامی شهرستان خرامه آثار خود را در رابطه با آب در راستای طرح داناب ارائه کردند .
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان مدرسه اندیشه در خرامه در اقدامی دیگر روزنامه دیواری در رابطه با آب تهیه نمودند.