مناسبت ورویدادها
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان پروین اعتصامی شهرستان خرامه آثار خود را در رابطه با آب در راستای طرح داناب ارائه کردند .
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان مدرسه اندیشه در خرامه در اقدامی دیگر روزنامه دیواری در رابطه با آب تهیه نمودند. 
10.00  ::  1397.02.17     دانش آموزان مدرسه شبانه روزی اندیشه برای برگزاری جلسه داناب اقدام به تهیه کاردستی در رایطه با بحران آب نمودند.
10.00  ::  1397.02.16     نیلوفر عابدی دانش آموز خلاق استهبانی شهری زیبا در رابطه با آب سروده است.
10.00  ::  1397.02.16     آثار ارسالی دانش آموزان استهبانی در راستای طرح داناب
10.00  ::  1397.02.16     تلاش بی نظیر دانش آموزان استهبانی در ارائه آثار هنری با موضوع بحران آب
10.00  ::  1397.02.16     رئیس اداره امور آب شهرستان استهبان جناب آقای ایزدجو طی نشستی با دانش آموران مدارس این شهرستان  در راستای طرح داناب به بررسی بحران آب پرداختند.
10.30  ::  1397.02.15     جلسه طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در بخش خفر با حضور سرگروه محترم جناب آقای محمدرضا طاهری و  اولیای محترم مدرسه شهید قربانی روستای بریجان از توابع  منطقه خفر  برگزار گردید.  
10.30  ::  1397.02.15          پیش آزمون و پس آزمون در مدارس سپیدان برگزار گردید.  
10.00  ::  1397.02.15     بیضا نیز امتحانات پیش آزمون و پس آزمون داناب را برگزار کرد