مناسبت ورویدادها
15 : 03 : 1397   دانش آموزان خرامه سومین سری از آثار خود را نیز ارسال کردند.
10 : 03 : 1397     سری دوم آثار ارسالی دانش آموزان خرامه در رابطه با بحران آب
08 : 03 : 1397   دانش آموزان خرامه نیز نخستین آثار خود را ارسال کردند.
05 : 03 : 1397     دانش آموزان استهبانی برای بار دوم آثار خود را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.
01 : 03 : 1397   نخستین آثار ارسالی دانش اموزان استهبانی
09.00  ::  1397.02.20     دانش آموزان مدرسه میلاد زهرای سرچهان نمایشگاه نقاشی با موضوع  نجات آب برگزار کردند.
09.00  ::  1397.02.20   دانش آموزان مدرسه علم و ادب سر چهان در حرکتی دیگر وضعیت خشکسالی را در چند سال آینده به تصویر کشیدند.
09.00  ::  1397.02.20       دانش آموزشی از منطقه سرچهان شهر حسامی با آگاه کردن خانواده خود از زمان اوج مصرف آب به کاهش مبلغ قبض آب خانواده کمک کرد.
09.00  ::  1397.02.20   در مدرسه شهدای شهر کره ای شهرستان سرچهان طی مراسمی دانش آموزانی بعنوان ناجی آب معرفی شده و کارت مخصوص به آنها ارائه شد. در این مراسم دانش   آموزان دکلمه ای در رابطه با آب اجرا کردند.
09.00  ::  1397.02.20     دانش آموزان مدرسه میلاد زهرا سرچهان در جلسه داناب در یک نمایش نمادین خشکسالی را در سال های آینده به تصویر کشیدند. همچنین در این جلسه برخی از دانش   آموزان بعنوان ناجی آب معرفی شدند.