مناسبت ورویدادها
09.00  ::  1397.02.20       دانش آموزشی از منطقه سرچهان شهر حسامی با آگاه کردن خانواده خود از زمان اوج مصرف آب به کاهش مبلغ قبض آب خانواده کمک کرد.
09.00  ::  1397.02.20   در مدرسه شهدای شهر کره ای شهرستان سرچهان طی مراسمی دانش آموزانی بعنوان ناجی آب معرفی شده و کارت مخصوص به آنها ارائه شد. در این مراسم دانش   آموزان دکلمه ای در رابطه با آب اجرا کردند.
09.00  ::  1397.02.20     دانش آموزان مدرسه میلاد زهرا سرچهان در جلسه داناب در یک نمایش نمادین خشکسالی را در سال های آینده به تصویر کشیدند. همچنین در این جلسه برخی از دانش   آموزان بعنوان ناجی آب معرفی شدند.    
10.00  ::  1397.02.19       دانش آموزان مدارس زرقان آثار خود را در رابطه با بحران آب در قالب نقاشی ارائه نمودند.
10.00  ::  1397.02.19     دانش آموزان شهزستان زرقان با ارائه روزنامه دیواری در طرح داناب شرکت کردند.
10.00  ::  1397.02.18       تهیه روزنامه دیواری توسط یکی از دانش آموزان شهرستان ارژن
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان یکی از مدارس ارژن مدرسه خود را با شعارهایی در رابطه با آب مزین کردند. 
10.00  ::  1397.02.18     دانش آموزان ارژنی در اقدامی جالب در راستای طرح داناب دست به اجرای تئاتر در کلاس درس زدند. 
10.00  ::  1397.02.17       روزنامه دیواری دانش آموزان مدرسه شهید سید مرتضی حسینی شهرستان خرامه در رابطه با بحران آب 
10.00  ::  1397.02.17       دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی خرامه همچنین اقدام به تهیه روزنامه دیواری در رابطه با آب نمودند.