مناسبت ورویدادها
10.30   ::  1396.12.23   در مدرسه نبوت لطیفی و فرزانگان شهرستان لارستان و اوز دانش آموزان برای نجات آب تمام آزمایش هایی که به آب نیاز داشت در کنار باغچه انجام دادند تا آبها هدر نرود و مورد استفاده گیاهان قرار گیرد
10.30   ::  1396.12.23   کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات  آب(داناب ) در شهرستان داراب با همکاری مدیریت محترم منابع آب و مدیریت محترم آموزش وپرورش و همچنین با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت منابع آب شهرستان داراب برگزار شد. در این جلسه  ...
10.00   ::  1396.12.22    کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) در منطقه مشهدمرغاب(قادرآباد) شهرستان خرمبید باهمکاری اداره آب منطقه مشهد مرغاب(قادرآباد) و اداره آموزش و پرورش منطقه مشهد مرغاب - باحضور مدیر محترم آموزش و پرورش منطقه ...
11.00   ::  1396.12.22    آیا می دانستید برای تولید یک پرتقال ۵۰ لیتر آب مصرف می شود ؟...
08.00   ::  1396.12.22   کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) با حضور در شهرستان نی ریز به کار خود ادامه داد. ابن جلسه با همکاری اداره منابع آب شهرستان نی ریز و اداره آموزش و پرورش نی ریز و با حضور دبیران علوم تجربی برگزار شد.
08.00   ::  1396.12.22   در پایان جلسه داناب در شهرستان بیضا حضار محترم  در جلسه میثاق نامه اب را امضا کردند.
08.00   ::  1396.12.22 طرح ملی دانش آموزی نجات آب ( داناب ) در منطقه بیضا با حضور تمام مسئولین اعم از رییس اداره آموزش و پرورش و معاونین و کارشناسان آموزش و حراست ایشان ،امام جمعه محترم ، بخشدار ، رییس  جهاد کشاورزی ، رییس اداره آبفا روستایی ، رییس ...
10.00   ::  1396.12.22   در راستای برگزاری کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)  در استان این بار این طرح به شهرستان های  لارستان و اوز رفته و با همکاری اداره منابع آب شهرستان لارستان و اوز و اداره آموزش و پرورش لارستان و اوز و ...
10.00   ::  1396.12.22     ۲۲ اسفند ماه روزی که  به نام روز بزرگداشت شهداء نامگذاری شده و به احترام شهداء  این بار طرح داناب در مدرسه شهداء شهر کره ای سرچهان بوانات با حضور رئیس مدرسه،معاونین آموزشی وپرورشی و کلیه معلمین فعالیت خود را ...
10.00   ::  1396.12.23   این بار نیز دختران مدرسه میلاد زهرای سرچهان شهر حسامی بصورت ابتکاری دست به اجرای "قسم نامه آب" زدند.