مناسبت ورویدادها
28: 03 : 1397     دانش آموزان خرامه برای بار چهارم اقدام به ارسال آثار خود نمودند.
22: 03 : 1397     دانش آموزان استهبانی آخرین اثار آب را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.
18: 03 : 1397     دانش آموزان استهبانی برای سومین بار آثار خود را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.
15 : 03 : 1397   دانش آموزان خرامه سومین سری از آثار خود را نیز ارسال کردند.
10 : 03 : 1397     سری دوم آثار ارسالی دانش آموزان خرامه در رابطه با بحران آب
08 : 03 : 1397   دانش آموزان خرامه نیز نخستین آثار خود را ارسال کردند.
05 : 03 : 1397     دانش آموزان استهبانی برای بار دوم آثار خود را در رابطه با بحران آب ارسال کردند.
01 : 03 : 1397   نخستین آثار ارسالی دانش اموزان استهبانی
09.00  ::  1397.02.20     دانش آموزان مدرسه میلاد زهرای سرچهان نمایشگاه نقاشی با موضوع  نجات آب برگزار کردند.
09.00  ::  1397.02.20   دانش آموزان مدرسه علم و ادب سر چهان در حرکتی دیگر وضعیت خشکسالی را در چند سال آینده به تصویر کشیدند.