درباره ما

تاریخچه داناب این طرح پس از اجرای موفق در یکی از استان‏های کشور، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرا شد. سنجش اثربخشی طرح در اجرای دوساله این طرح، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح برای سال تحصیلی جاری ملی اعلام شده و به عنوان وظیفه مجمعی استان‏ها توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعیین شده است. اولین اجرای داناب در استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بوده و برای دومین بار در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در این استان به اجرا درآمده است.