آموزش و پرورش

 

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

شیراز، خیابان معدل شرقی، کد پستی : 7134785475 صندوق پستی : 314/71365 تلفن گویای آموزش و پرورش فارس: 0711520 دورنگار: 32335513 دورنگار اداره روابط عمومی : 32356154 برای ارتباط مستقیم با واحدهای داخلی اداره کلT بعد از شماره گیری 32123 با کد 071 (گرفتن کد برای ساکنین استان فارس مورد ندارد)بلافاصله شماره داخلی مورد نظر خود را بگیرید. کد شیراز071 شماره دفتر مدیر کل آموزش و پرورش فارس : 32335056 - 32335055 داخلی دفتر مدیر کل: 250 -251 پست الکترونیک دبیرخانه : dabirkhaneh@farsedu.ir پست الکترونیک روابط عمومی : farsmedu@gmail.com

معرفی شورای معاونین

معرفی شورای معاونین

معرفی مدیران مناطق و شهرستان ها

معرفی مدیران مناطق و شهرستان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سایت آموزش و پرورش